Jogszabályok

A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY 22/C. §-T
ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az I.1-I.3. és a II. pont szerinti módosításokat megállapította: 2016. évi CXXV. törvény
Az I.4. alpont szerinti módosítást megállapította: 2016. évi CXXI. törvény

I. A KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS
1. A megfizetés bejelentése
A bejelentésre vonatkozó 30 napos határidő változatlan, amennyiben viszont a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30 nap a támogatás adóévére vonatkozó
társasági adóbevallás benyújtását követően járna le, akkor az adózó a kifizetés tényét a társasági
adóbevallásában jelenti be az állami adóhatóság részére.

2. A pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás fizetési határideje
Az eltérő adókulcsok miatt esetlegesen fizetendő 7%-os kiegészítő támogatást a támogatás adóévét
követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás
benyújtására nyitva álló határidőig kell teljesíteni.

3. Adókedvezmény igénybevétele támogatás adóévét követő megfizetés esetén
Az adókedvezmény – valamennyi jogszabályi feltétel fennállása esetén – akkor is igénybe vehető, ha
a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a támogatás adóévét követően, de legkésőbb a támogatás
adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizetik meg, Ebben az
esetben adókedvezményként csak a támogatási igazoláson szereplő összeg 80%-a érvényesíthető.
A tájékoztató 2. és 3. pontjában meghatározott módosítást első alkalommal a 2015-2016-os
támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben a 2016.
adóévi adózás előtti eredmény terhére nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.

4. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező szerződés megküldése
A módosítás alapján, amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos
sportági szakszövetség, a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról kötött szerződés egy példányának
beküldése – a korábbi eredeti mellett – a hiteles másolattal is teljesíthető.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSOK BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS
A támogatott szervezetek az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás
kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig
kötelesek a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezni.

A fenti rendelkezést a módosítás hatálybalépésekor (2016. november 26.) folyamatban lévő, 2013-
2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során is
alkalmazni kell.
Lezárva: 2016. december 1.